Incepand cu 1 ianuarie, sunt deductibile cheltuielile de transport si cazare, precum si cele cu indemnizatia de deplasari in Romania si strainatate in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutii publice, fara conditia realizarii profitului in exercitiul curent si/sau in anii precedenti; cheltuielile cu stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, fara conditia existentei unui contract de asigurare; bursele private, acestea beneficiind de acelasi tratament fiscal cu cel aplicat cheltuielilor de sponsorizare. Se respecta, astfel, prevederile Legii 376 din 2004 privind bursele private.
Plata impozitului pe profit si a celui pe venit
Se majoreaza la 4.000 de euro anual nivelul de deductibilitate cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata; provizioanele constituite de companiile aeriene in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave. Sunt deductibile integral dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar in legatura cu imprumuturile obtinute de la institutiile de credit, romane sau straine, institutiile financiare nebancare, precum si cele obtinute pe baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata, neconditionat de nivelul gradului de indatorare. De asemenea, a fost exclusa prevederea conform careia valoarea ramasa neamortizata este deductibila la calculul profitului impozabil, numai in situatia in care mijloacele fixe sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii.
Regimul dividendelor
Directiva 90/435/EEC, 2003/ 123/EC reglementeaza regimul fiscal al distributiei de dividende in Uniunea Europeana, avand ca scop reglementarea unui tratament fiscal neutru in relatia societate-mama - filiala. Conform directivei implementate in legislatia fiscala romaneasca, sunt neimpozabile: a1) dividendele primite de o persoana juridica romana de la o filiala a sa situata intr-un stat-membru, daca persoana juridica romana indeplineste urmatoarele conditii: este platitor de impozit pe profit; are minimum 15% participare la capitalul social (procentajul va scadea la 10% incepand cu 1 ianuarie 2009) pentru o perioada neintrerupta de minimum doi ani; a2) dividendele primite de o persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent, situat intr-un stat-membru, in aceleasi conditii ca mai sus; b) dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine, din alte state-membre, societati-mama distribuite de filialele acestora situate in state-membre, daca persoana juridica straina indeplineste urmatoarele conditii: imbraca una dintre formele mentionate in cod; este rezident al statului-membru si nu are sediul fiscal in afara Uniunii Europene; este platitor al impozitului pe profit sau al unui impozit asimilat acestuia; are o participare minima de 15% din capitalul social al filialei din statul-membru, participare care va fi redusa la 10% incepand cu 1 ianuarie 2009; la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participarea minima pentru o perioada neintrerupta de 2 ani. Prevederile directivei nu sunt aplicabile profiturilor repartizate persoanelor juridice romane, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane juridice straine dintr-un stat-membru, in legatura cu lichidarea unei filiale dintr-un stat-membru.
Directiva 90/434/EEC, 2005/ 19/EECC privind fuziunile reglementeaza tratamentul fiscal al restructurarilor transfrontaliere in UE, restructurari in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state-membre. Se aplica in cazul operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferuri de active si schimb de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state-membre. Operatiunile de fuziune sau divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor de activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala. Tratamentul fiscal este conditionat de calculul amortizarii, precum si al castigului sau pierderii aferente activelor si pasivelor transferate in acelasi mod in care s-ar fi procedat daca fuziunea, divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc. Prevederile directivei nu se aplica atunci cand are drept efect faptul ca o societate, implicata sau nu in operatiune, nu mai indeplineste conditiile necesare reprezentarii angajatilor in organele de conducere ale societatii conform acordurilor in vigoare inainte de efectuarea operatiunii. Tratamentul nediscriminatoriu fata de operatiuni similare realizate de persoane juridice romane este prevazut expres.
Nu sunt deductibile: rezervele de egalizare constituite de societatile de asigurare si reasigurare; rezervele constituite de societatile comerciale bancare sau alte institutii de credit autorizate si provizioanele constituite de fondurile de garantare; veniturile obtinute de organizatiile nonprofit si organizatiile patronale din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite. Sistemul de plata al impozitului pe profit prin intermediul platilor anticipate trimestriale se va aplica de catre societatile comerciale bancare romane si sucursalele bancilor straine incepand cu 2007, urmand ca din 2008 sa se aplice si de ceilalti platitori de impozit pe profit. Declararea si plata trimestriala a impozitului pe profit se fac in patru transe egale, la nivelul a 25% din impozitul pe profit inregistrat in anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie estimat pentru anul in curs, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata. In cazul inregistrarii de pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru, nu mai exista obligatia de a efectua plati anticipate pentru acel trimestru. Contribuabilii care inregistreaza pierdere fiscala la sfarsitul anului precedent efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plati anticipate.
Impunerea veniturilor din investitii
Platitorii de venituri pentru care exista obligatia retinerii la sursa trebuie sa declare impozitele retinute astfel: pentru veniturile din activitati independente, din salarii, din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare/cumparare de teren, pana la data de 28 februarie; pentru toate celelalte tipuri de venituri, data este 30 iunie. Impunerea veniturilor din investitii se face astfel: castigul obtinut din operatiunile de vanzare/ cumparare de valuta la termen se impune anticipat cu o cota de 1% (impozitul anual final datorat se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net); castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impun anticipat cu o cota de 1% (impozitul anual final datorat asupra castigului net se stabileste prin aplicarea unei cote de 16%, daca titlurile de valoare au fost detinute mai putin de 365 de zile; cota este de 1%, daca respectivele titluri au fost detinute mai mult de 365 de zile. Calculul, retinerea si virarea impozitului anticipat revin intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz, dupa fiecare tranzactie. Pierderile rezultate din aceste tranzactii in cursul anului se compenseaza cu castigurile obtinute in cursul aceluiasi an. Pierderea astfel rezultata nu se reporteaza, fiind finala); castigurile obtinute din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale se impun cu o cota de 16%, impozit final (calculul, retinerea si virarea impozitului revin dobanditorului, in baza contractului incheiat).
Impunerea veniturilor din tranzactii imobiliare
Venitul din transferul proprietatilor imobiliare se impoziteaza astfel: in cazul proprietatilor imobiliare detinute pana la 3 ani: pana la valoarea de 200.000 de lei inclusiv, cota de impunere este 3%; Peste valoarea de 200.000 de lei, impozitul este 6.000 de lei plus 2% din valoarea care depaseste 200.000 de lei. In cazul proprietatilor imobiliare detinute peste 3 ani: pana la valoarea de 200.000 de lei inclusiv, cota de impunere este 2%; peste valoarea de 200.000 de lei, impozitul este 4.000 de lei plus 1% din valoarea care depaseste 200.000 de lei. In cazul transferului de proprietate, baza de impunere este valoarea declarata de parti in actele de transfer, fiind incasata de notarul public. Impozitul trebuie virat pana pe 25 a lunii urmatoare lunii in care a fost retinut.
Cota de impunere pe veniturile microintreprinderilor va creste progresiv, fiind 2% in 2007, 2,5% in 2008 si 3% in 2009. O microintreprindere este o persoana juridica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale; are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; a realizat in anul fiscal venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 de euro; capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice. In cazul depasirii plafonului de 100.000 de euro in cursul unui an fiscal, societatea va deveni platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul in care a depasit plafonul, considerandu-se veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit se scad platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderii, platit in cursul anului fiscal.
Impozitul pe veniturile din dobanzi
Impozitul pe veniturile din dobanzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit se calculeaza si se retine de aceste institutii astfel: la momentul inregistrarii dobanzilor in contul de depozit al titularului; la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Dobanzile la imprumuturile intre societati din statele-membre UE in conditiile prevazute de Directiva privind dobanzile si redeventele sunt impuse cu 10% pana in 2011; ulterior, vor fi scutite. Redeventele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un stat-membru al UE, in conditiile prevazute de Directiva privind dobanzile si redeventele sunt impuse cu 10% pana in 2011; ulterior, vor fi scutite. Dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente dintr-un stat-membru al UE vor fi scutite de impozit, in anumite conditii referitoare la forma juridica si rezidenta fiscala si daca beneficiarul dividendelor: detine o participare minima in titlurile de participare ale persoanei juridice romane, 15% incepand cu 2007, scazand la 10% din 2009; detine participarea minima pe o perioada neintrerupta de cel putin doi ani, care se incheie la data platii dividendelor.
Certificatul de rezidenta fiscala al unui nerezident beneficiar al unor venituri realizate din Romania, care este prezentat in cursul anului si pentru care se fac platile, este valabil si in primele 60 de zile calendaristice ale anului urmator.